El plenari de novembre ha estat l’ocasió per a reivindicar actuacions en diferents punts de la població. A continuació s’exposen els diferents precs i preguntes traslladats per la nostra regidora Paula Cerdà per part d’alguns ciutadans i dels membres de la coal·lició Compromís.

PREGUNTES:

1) Quines decisions s’han pres ja sobre les actuacions que vam exposar al plenari d’Octubre sobre les rodones del carril lúdic amb el Pont Roig?

2) Quines actuacions té pensat fer l’equip de govern per a resoldre el problema de filtracions d’aigua que hi ha a la teulada del Mercat?

– Resposta d’Anna Fibla: les goteres fa anys que venen i jo fa sis mesos que sóc regidora. Hem parlat en els comerciants i estem mirant com solucionar. En estos anys s’han anat fent actuacions en més o menys mesura però ara s’està mirant com se pot solucionar. Ve des que se va fer la reforma del Mercat però ara des dels Serveis tècnics se resolga d’una vegada per totes i en les últimes pluges va ser perillós.

3) Quines actuacions s’estan fent al Carrer Andalusia per a que la Brigada estiga alçant tota la vorera quan sols s’havia de llevar uns arbres?

-Resposta Carmen Morellà: quan s’han tret els arbres s’ha vist que les arrels dels arbres estaven afectant les instal·lacions d’aigua i enllumenat i les rajoles. S’està aprofitant per a fer una remodelació de les voreres i s’ha aprofitat també per a substituir la canalització d’aigua (a càrrec d’Aigües) perquè no era de fibrociment i era molt vella i s’instal·larà un sistema de reg eficient i localitzat al l’arbrat. La vorera oest s’acabarà abans de les festivitats nadalenques i la vorera est després de festes. El tema reduir vorera per a ampliar zones d’aparcament i els tècnics van mirar normativa i reduir-les incompliria la normativa.

4) Quin és l’estat en el qual es troben les actuacions per part de l’Ajuntament per a llevar el mur de pneumàtics?

5) Quan s’instal·larà la fibra òptica a les naus de la part dreta de la Carretera Ulldecona per tal de poder treballar amb condicions mitjançant les noves tecnologies?

-Resposta de Guillem Alsina: ho preguntarà als Serveis Tècnics aprofitant que s’ha començat a instal·lar la fibra òptica al pol·lígon de les Planes Altes.

PRECS:

 • Veïns que transiten pel Carrer Sant Blai ens han traslladat la necessitat d’instal·lar-se un espill per a millorar la visibilitat als conductors que accedeixen a aquest carrer des del Carrer Tarrassa.
 • La instal·lació de panells identificatius en monuments diversos d’arreu la població com, per exemple: l’arc de la plaça Hort dels Escribano, l’arc de l’avinguda Febrer de la Torre o la maquinaria instal·lada al passeig de Blasco Ibañez. D’aquesta forma s’incrementa el valor patrimonial que tenim a Vinaròs i s’ofereix més informació a la gent curiosa i als visitants sobre els elements arquitectònics i maquinària que tenim per la ciutat.- Resposta d’Anna Fibla: s’està preparant una senyalització de tots els que s’han nombrat i possiblement en els pressuposts haurà una partida pressupostària.
 • I, per últim, s’ha pregat que se’ns responguen a tots els precs i preguntes que queden pendents de resposta per part l’equip de govern des del plenaris anteriors.

-Preguntes referents a la contaminació acústica formulades al plenari d’agost:

 1. Quantes denúncies s’han formalitzat davant de la Policia Local en els últims 2 anys (2018-2019), per possible vulneració de les normes (ordenança municipal, llei valenciana, estatal, etc.) sobre contaminació acústica? Desglossada per zones:◦ Passeig Fora- Forat, Avinguda Jaume I.
  ◦ Passeig Marítim.
  ◦ Centre Urbà.
  ◦ Zona de l’Hotel RH Vinaròs Playa.
 2. Quantes de les anteriors han suposat obertura d’expedient informatiu
 3. Quants dels expedients han significat sanció econòmica?
 4. Quantes de les citades denúncies dels últims 2 anys s’han traslladat a la Policia Autonòmica que és la responsable en aquests temes?
 5. Quines mesures s’han pres per a eliminar o reduir al mínim la contaminació acústica en totes les festes organitzades per l’Ajuntament o en les que col·labora de manera fonamental (Festes majors, etc.)?
 6. Quines mesures es pensen prendre en un futur i quina cronologia tindran?Quines mesures ha aplicat aquest Ajuntament per a eliminar o reduir de manera considerable els problemes de contaminació acústica a Vinaròs, per al compliment de l’ordenança municipal en Contaminació Acústica i sorolls al nostre poble?
 7. Quines mesures pensa prendre en el futur i quina cronologia tindran?

– També una altra pregunta formulada a l’agost sobre quants diners s’han gastat en el “Pla de Protecció del Casc Històric” fins al moment, i quins beneficis directes té per a la gent del poble.

– El prec de tornar-se a instal·lar el bany portàtil de la Costa Sud per a que puguen fer-ne ús els veïns que passegen per aquesta zona. Des de setembre que podría continuar sent utilitzat, sobretot en cap de setmana.

– Prec dels veïns del Camí Sant Sebastià que, després de demanar-ho a setembre, a dia d’avui ni tenen llum ni tenen l’espill per a evitar accidents de circulació amb altres vehicles.

– Prec dels veïns del carrer Almela i Vives per a que s’instal·le d’una vegada un espill davant l’accés a aquest carrer, el qual ja vam demanar a l’agost.