Domènec Fontanet i Llàtser, com a Regidor i Portaveu del Grup Municipal BLOC/COMPROMÍS amb document d’identitat 73.386.659-F i domicili en la Ptda Boverals s/n (apt. de correus 528) amb telèfon 666 27 80 47

EXPOSA:

Des del nostre Grup Municipal necessitem saber la següent informació

Per la qual cosa SOL·LICITO:

al departament d’Hisenda la quantitat de locals de lloguer que paga l’ajuntament, ubicació dels mateixos, dades dels propietaris, la quantitat econòmica que es paga i així com el temps d’inici i termini del lloguer.

Vinaròs, 12 de febrer de 2015