Domènec Fontanet i Llàtser, com a Regidor i Portaveu del Grup Municipal BLOC/COMPROMÍS amb document d’identitat 73.386.659-F i domicili en la Ptda Boverals s/n (apt. de correus 528) amb telèfon 666 27 80 47

EXPOSA:

Vistes les obres que s’estan realitzant a l’avinguda Barcelona i davant la preocupació expressada per diversos propietaris d’establiments comercials de la zona per no haver cap lloc habilitat per a càrrega i descàrrega de mercaderies.

Per la qual cosa SOL·LICITO:

al departament d’Urbanisme que ara, en la fase inicial de les obres, s’habilite una zona de carrega i descarrega en dita zona per a facilitar el treball i el dia a dia dels establiments.

Vinaròs, 11 de febrer de 2015